Chụp ảnh kỷ yếu, sinh nhật, hội nghị
Chụp ảnh sinh nhật công ty

Công ty của bạn mừng sinh nhật, sự kiện này đánh dấu sự lớn mạnh của công ty và cần được ghi dấu lại bằng